ÚČASTNÍCI PRETEKOV

 

Jazdci:

Účastník pretekov môže byť osoba, ktorá dovŕšila 18. rokov, s výnimkou tých jazdcov, ktorí počas svojej kariéry na oficiálnych konských dostihoch (cvalové dostihy), profesionálnou alebo amatérskou licenciou získali v tuzemsku, alebo v zahraničí desať, alebo viac víťazstiev na dostihoch.

 

Výbava jazdcov:

Vlastná výbava: čierne čižmy, chránič chrbtice (taký druh, ktorý je dlhý a chráni celú chrbticu a je odsúhlasený usporiadateľom pretekov), používanie ochranných okuliarov je povolené.

Na rozbehy organizátor zabezpečuje iba vzorované tričko Národného galopu „Nemzeti Vágta“, o ostatné jazdecké oblečenie a o prilbu sa musí postarať jazdec sám.

 

Používanie ostrohov a bičíkov je zakázané!

Oblečenie zabezpečené organizátorom pretekov je jazdec po skončení podujatia povinný vrátiť.

 

Kone:

Každý jazdec, ktorý sa prihlási na preteky sa môže zúčastniť s 5 ročným (dátum narodenia: 2017) koňom akéhokoľvek plemena a pohlavia, s výnimkou koňov neznámeho pôvodu, argentínskych poníkov, Akhal Teke, anglických plnokrvníkov, pretekárskych polokrvných koní alebo koňov, ktoré geneticky je možné zaradiť do tejto skupiny. Anglický plnokrvník a neznámy pôvod celkovo nemôže prekročiť 75% (osvedčenie o pôvode koní kontrolujeme do druhého radu predkov, t.z. do radu starých rodičov).

 

Na rozbehoch a na Národnom galope pri identifikácií koňov spolupracujeme s oblastnými inšpektormi Maďarskej národnej asociácie pre chovateľov koní.

 

Jeden jazdec môže nominovať iba jedného koňa. Na Rozbehoch a na Národnom galope o tom, či sa môžu kone zúčastniť pretekov rozhoduje aktuálny predseda dostihovej komisie a odvolať sa proti jeho rozhodnutiu nie je prípustné. V prípade, ak dostihová komisia neudelí právo pre nominovaného koňa k účasti na Rozbehoch a Národnom galope, tak nominujúci berie na vedomie, že nemá žiadne právo si žiadať odškodné od spoločnosti Lovas – Show Kft., ani od jeho partnerov.

V súvislosti s právami účasti na pretokoch import koní a koní, ktoré nie je možné zaradiť do klasických plemien, Organizačný výbor môže vyžiadať stanovisko, názor Maďarskej národnej asociácie pre chovateľov koní. V prípade importných koní je nutná existencia uznaného cestovného pasu koňa. Na Rozbehoch a na Národnom galope sa nemôžu pretekať kobyle od šiesteho mesiaca gravidity a do posledného dňa 6. mesiaca po pôrode. Dostihová komisia môže žiadať potvrdenie dodržania týchto pravidiel zo strany majiteľa koňa.

 

Veterinárne podmienky:

Cestovný pas koňa musí obsahovať nasledovné údaje:

  1. Potvrdenie o tom, že kôň bol očkovaný proti chrípke (primárna vakcinácia: prvé očkovanie, následne potom druhé očkovanie do 21-92 dní a preočkovanie vždy do 6 mesiacov; +/- 21 dní).
  2. Potvrdenie negatívneho výsledku z vyšetrenia krvi na infekčnú anémiu koní.

 

Vybavenie koní: uzda, anglické sedlo (nie dostihové (galop) ani westernové sedlo! – anglické sedlo je uznané a dá sa použiť v troch olympijských disciplínach Medzinárodnej jazdeckej federácie!), kryt na číslo (zabezpečuje organizátor), ostatné jazdecké doplnky: gamaše/chrániče, martingal, podložka pod sedlo sú povolené. Zmenou oproti minuloročných dostihov je povinné použitie poprsníka.  Štifty do podkov počas rozbehov môžu byť použité, avšak v rámci Národného galopu nie. Použitie klapiek je zakázané. Výbava koňa nemôže spôsobiť zranenie!

 

Obslužný personál: vedľa každého jazdca, menovaného do pretekov treba registrovať 1 osobu – hlavného ošetrovateľa koňa a 1 osobu vedúceho tímu, ktorých prítomnosť v priebehu pretekov je povinná. Na miesto pretekov a do objektov zabezpečených pre kone môžu vstúpiť len registrované osoby.

 

Parkovanie: Pre vozidlá určených na prevoz koní je k dispozícii zvlášť oplotené parkovisko.

 

 

Príchod (24. júna o 14:00 hodine)

Najneskorší príchod všetkých menovateľov do galopu a s nimi menovaných koní. Všetky dostihové kone musia mať platný cestovný pas koňa, ktorý musia predložiť úradnému veterinárovi, službukonajúcemu pri vchode do objektov. V administratívnej budove pretekov si vedúci tímov akreditujú svoje tímy, prevezmú pásky na rukávu a jazdecké oblečenie.

 

 

Vylosovanie rozbehov

Prebieha pred pretekmi a pred verejnosťou, na ktoré nominujúci dostávajú pozvánku. Číslo štartovej mriežky každého kola bude totožné s číslom vylosovaného miesta v rámci rozbehov.

 

 

Veterinárne vyšetrenie

Kone sa musia zúčastniť povinného veterinárneho vyšetrenia a procesu registrácie, a to podľa vopred vydaného poradia. Každého koňa musí na uzde predviesť vlastný jazdec. Jazdec musí mať u seba identifikačný doklad ako aj platný cestovný pas koňa.

 

Technická porada

Povinná informačná porada pre jazdcov a vedúcich tímov.

 

Prehliadka dostihovej dráhy

Jazdci a vedúci tímov, ktorí sa zúčastňujú pretekov, s technickým riaditeľom a riaditeľom podujatia si spoločne, peši prehliadnu dostihovú dráhu. V priebehu pretekov bude organizačným výborom podujatia zabezpečená lekárska služba (sanitky), veterinárna služba, ako aj služba podkovy koní kováčom. Družstvám prichádzajúcim piatok ubytovanie zabezpečí organizátor. Ustajnenie koní je zabezpečené v krytých, uzavretých mobilných maštaliach s trávnatým povrchom. Vodu pre koní zábezpečíme.

 

 

Rozbehy (25. júna od 11:00 hodine)

Z rozbehov sa do finálneho kola rozbehov dostávajú na základe oficiálnej výsledkovej listiny tí, ktorí sa umiestnili na 1. miestach (nezávisle od počtu nominovaných).

 

Priebeh pretekov:

Účastníci pretekov odštartujú z vopred vylosovaných očíslovaných štartovacích miest, z pozície státia. Štart sa realizuje pomocou štartovacích gúm. Preteky sa konajú systémom ľavej ruky, maximálne so šiestimi jazdcami po jednotlivých behoch. Preteky sa konajú v chode cval, bez toho, že by spôsobili prekážky navzájom. Jazdci môžu využiť celú plochu dostihovej dráhy počas pretekov tak, aby neohrozovali navzájom zdravie koní a telesnú integritu jazdcov. Víťazom pretekov bude tá dvojica, ktorá po splnení stanovenej vzdialenosti ako prvý prejde cez cieľovú čiaru. Chod pretekov je kontrolovaný, dozorovaný a posúdený dostihovou komisiou. Konečné poradie dostihová komisia stanovuje pomocou cieľovej fotografie.

V prípade, ak nominovaný dosiahne 1. miesto v rámci Žitnoostrovského galopu, získa právo účasti na pretekoch Medzinárodného galopu. Pretekári sa zúčastnia na budapeštianskom podujatí v zastúpení tých istých nominujúcich, s ktorými boli nominovaní do pretekov Žitnoostrovského galopu, a v rovnakých farbách obcí, ako to mali na Žitnoostrovskom galope.

Organizátor pretekov nenesie zodpovednosť za žiadne úrazy, zranenia koní, resp. ani za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na výbavách.

Fotografie a video zábery, ktoré budú vyhotovené na všetkých podujatiach súvisiacich s Národným galopom v roku 2017 (Tlačové konferencie, Rozbehy, Losovanie, Národný galop, atď.) sú vo vlastníctve spoločnosti Lovas-Show Kft., osoby na týchto záberoch, nemôžu mať žiadne dodatočné nároky ohľadom ich použitia.

Realizácia galopu prebieha v súlade s podmienkami, uvedenými v Pravidlách pretekov.

 

Podmienky nominácie:

  1. Každý jazdec musí dovŕšiť 18 rokov veku.
  2. Nominujúci môže nominovať svoje osadenstvo (obec) po zaplatení poplatku za nomináciu do pretekov Žitnoostrovského galopu v čiastke 300,-EUR + DPH.
  3. V prípade, ak hociktorý nominujúci žiadal, aby názov obce bol uvedený pri mene nominujúceho a zaplatil poplatok za nomináciu, v tomto prípade označenie tej istej obce už nemôže žiadať nominujúci, ktorý neskoršie poslal nomináciu do pretekov.
  4. Na nominácii jazdca resp. koňa, prihláseného nominujúcim môže byť uskutočnená zmena po uplynutí stanovenej lehoty uvedenej v tomto bode len v odôvodnených prípadoch, a to len na základe písomného súhlasu organizátora. Organizátor vo veci udelenia súhlasu môže rozhodovať vo vlastnej kompetencii a podľa vlastného uváženia.
  5. V prípade, ak nominujúci splní všetky kritéria nominácie do pretekov, ale nesplní podmienky účasti v pretekoch, alebo z akéhokoľvek dôvodu sa na pretekoch nezúčastní, vstupný poplatok za nomináciu mu Organizátorom nebude vrátený.
  6. 6. Peňažná cena prislúcha na 100 % tomu, kto dvojicu prihlásil, na základe faktúry vystavenej prihlásateľom.